T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

Yayın Tarihi : 4.4.2017

​​​Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yayınlandı.​

Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL'ye kadar desteklenecektir. 

Bu program 81 İl ile birlikte İlimizde de uygulanacaktır.

Programın Proje Konuları

a) Hayvansal üretime yönelik;

       1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini ve tesis yapımını,

       2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

       3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini ve tesis yapımını,

b) Bitkisel üretime yönelik;

       1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

       2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

      3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

      4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

      1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

      2) Coğrafi işaretli,  organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

     3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,

kapsar.


Başvuru Yeri

Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

Başvuru Yapacak Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarihi itibariyle 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 30/4/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.


İstenecek Belgeler

Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
c) Başvuru dilekçesi,
ç) Proje tanıtım formu,
d) Taahhütname,
e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

(2) Hibe Sözleşmesi Aşamasında Aşağıdaki Belgeler İstenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.
Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra 07.04.2017 tarihinde başlar.

Başvuru süresi yirmi iş günüdür. Başvuru formları ve eklerinin Tebliğe uygun hazırlanması gerekmektedir. Son Müracaat Tarihi 05.05.2017’ dir. 

Daha geniş bilgi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ek Binasında  (bayındırlık binası yanı) edinilebilir.