14.9.2017 / Gösterim Sayısı : 5188

DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Destekleme Konuları ve Hibe Oranı
Bakanlığımızca Hibe yetiştirici bölgesi olarak belirlenen ilimizde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilecektir.
2017 yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 8.500 TL/baş’dır.
2017 yılı için desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 5.000 TL/baş’dır.

Alınabilecek Hayvan Irkları
1. Simental
2. Kırmızı/siyah angus
3. Hereford,  
4. Limuzin
5. Belçika mavisi 

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR 
A. Başvuru Yeri, Zamanı ve Başvurunun Yapılması
1. Bu hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici/üreticiler işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, başvurularını bizzat kendileri tarafından yapması şarttır. Farklı il/ilçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise ikamet ettiği il yetiştirici bölgesi olarak belirlenen iller içerisinde bulunmuyorsa işletmesinin bulunduğu yetiştirici bölgesindeki herhangi bir yerdeki il/ilçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.

2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde 11 Eylül-10 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru süresi 30(otuz)gündür

2. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
3. Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.
4. Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

B. Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;
1. Gerçek kişiler 
2. Tüzel kişiler

C. Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.
2. TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
3. İşletme kapasitesi(Hayvancılık işletmesi kapasite raporu(EK-6) ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
4. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
5. Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
6. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler. 
7. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir. 
8. Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
9. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz.

D. Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar
a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,  
b) Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    
c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır) 
d) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, 
e) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
f) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
g) a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

E. Desteklemeden Yararlanma
   Hibe desteğinin yürürlükte olduğu dönem içinde ödeme icmalleri onaylanan ve belirtilen süresi içinde düve alımını tamamlayan yetiştirici/üreticiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. 
Her müracaat sahibi, düve alım desteğinden sadece bir defa yararlanabilir. 
Hibe desteğinden şirket ortağı olarak yararlanan yetiştirici/üretici şirket ortaklığından ayrılsa dahi hibe desteğinden bir daha yararlanamaz. 

F. Başvuruda Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler  
a) Başvuru dilekçesi,
b) Başvuru formu,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
d) Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,
e) Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
f) Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
g) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
h) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
i) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

G. Hayvanların Temin Edilebileceği Yerler
Düve Yetiştirici Merkezleri (27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ve 01/12/2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/47)” ne göre 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip kurulan işletmeler), Hastalıktan ari işletmeler(Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi), TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden(TKK) ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri (Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı damızlık birlikleri), merkez birliklerinden temin edilecektir.

H. Uygulama Takvimi
Uygulanan İş Başlangıç ve Bitiş Tarihi Süre (Gün)
Başvuruların alınması  11 Eylül  - 10 Ekim 30 Gün
Müracaatların Sisteme Girilmesi  11 Ekim - 15 Ekim 05 Gün
Askı 16 Ekim - 20 Ekim 05 iş Günü
Tespit ve İtirazların Değerlendirilmesi(İDYB) 23 Ekim - 01 Kasım 10 Gün
İcmallerin Değerlendirilip Onaylanması, Hibeye Hak kazanan Nihai Listelerin HAYGEM’e gönderilmesi 02 Kasım - 06 Kasım   05 Gün 
İllerden gelen nihai listelerin kesinleştirip onaylanması, İllere tekrar gönderilmesi(MDDP)
07 Kasım - 11 Kasım 05 Gün
Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti tutanağa bağlanması, sözleşme imzalama
13 Kasım -24 Kasım
12 Gün
Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi  25 Kasım-31 Aralık 37 Gün

Not: Sözleşme imzalanmasına müteakip hayvan alımı 13 Kasımdan sonra gerçekleştirilebilir.​Uygulanan İş
​Başlangıç ve Bitiş Tarihi
​Süre (Gün)
​Başvuruların alınması
​11 Eylül  - 10 Ekim
​30 Gün
Müracaatların Sisteme Girilmesi 
11 Ekim - 15 Ekim
05 Gün
Askı
16 Ekim - 20 Ekim
05 iş Günü
Tespit ve İtirazların Değerlendirilmesi(İDYB)
23 Ekim - 01 Kasım
10 Gün
İcmallerin Değerlendirilip Onaylanması, Hibeye Hak kazanan Nihai Listelerin HAYGEM’e gönderilmesi
02 Kasım - 06 Kasım
05 Gün 
İllerden gelen nihai listelerin kesinleştirip onaylanması, İllere tekrar gönderilmesi(MDDP)
07 Kasım - 11 Kasım
05 Gün
Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti tutanağa bağlanması, sözleşme imzalama
13 Kasım -24 Kasım
12 Gün
Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi 
25 Kasım-31 Aralık
37 Gün


''